VÚPC, a. s. v Bratislavě byl založen v roce 1947. Jeho hlavním cílem bylo podpořit rozvoj celulózo-papírenského průmyslu v Československu. Během svého působení se podílel na přípravě a realizaci rozvojových akcí slovenského a českého průmyslu celulózy a papíru. Hlavní zaměření činnosti VUPC byly vždy soustředěny především na technologický výzkum a vývoj, jeho průmyslovou aplikaci na technickou pomoc celulózky, papírnám a zpracovatelským podnikům, na zvyšování kvalifikace papírenských odborníků a na zpracování a rozšiřování odborných a ekonomických informací. Výzkumný ústav prošel několika organizačními změnami od výzkumné organizace výrobně-hospodářské jednotky Slovcepa, přes právní formu státního podniku až po akciovou společnost, kterou je v současnosti. Přístrojové a poloprovozní zařízení ústavu jsou na vysoké úrovni. Spolu s odbornými znalostmi a schopnostmi pracovníků to přispělo k tomu, že výsledky prací ústavu uspokojili v průběhu desetiletí jeho působení mnoha domácích i zahraničních zákazníků. Za výsledky své práce byl ústav a jeho pracovníci ocenění mnoha uznáními na domácí I mezinárodní úrovni. Členství ústavu a jeho pracovníků v mezinárodních nevládních organizacích (CEPI, EUCEPA, TAPPI, CPPA, FEFCO a. i.) přispívají k získávání nejnovějších vědeckých a technických poznatků i k mezinárodnímu prezentování výsledků vlastních prací.